מעוניינים בטיפול הומאופתי מקצועי ואכפתי במחיר סימלי?

ויטאל - הרשמה ללימודי הומאופתיה קלאסית

פרטים אישיים

וכדי שנכיר אותך קצת יותר טוב...

הצהרת סטודנט/ית

 1. ידוע לי שתכנית הלימודים הוכנה ועובדה על ידי מנהלי בית הספר להומאופתיה קלאסית 'Vital' (יקרא מעתה Vital) בראשותם של דר' רינה מרקוביץ, תומר הראל ואיתי סאקס בקפידה רבה וכוללת את כל הנושאים הדרושים לסטודנט על מנת לקבל את ההכשרה המתאימה בהומאופתיה קלאסית.

 2. ידוע לי ש Vital הוא האחראי להשלמת הכשרתי כמטפל בהומאופתיה קלאסית בכפוף לכך שאעמוד בכל דרישות הלימוד כפי שיפורטו בהמשך. ידוע לי שבית הספר מתחייב להשלים את מסלול הכשרתי במהלך שלוש שנות הלימוד הבאים ושכחלק מתפקידיו בית הספר אחראי לגיוס מרצים מנוסים, לשיבוצם ולקיום כל משימותיו לשם הכשרתי.

 3. הובא לידיעתי כי בית הספר בחר את צוות המרצים בקפידה, על סמך כישוריהם, ניסיונם כמטפלים, יכולתם להעביר את חומר הלימודים ברמה נאותה. בכל מקרה בו מרצה יבחר לעזוב את בית הספר או יועזב על ידי ההנהלה מכול סיבה שהיא, יהיה בית הספר אחראי למצוא חלופה הולמת אשר תאפשר לקיים את רצף ההוראה באיכות דומה וללא הפרעה.

 4. בית הספר מארח מרצים אורחים בתחומים שונים מהארץ ומחו"ל. בחירת מרצים אלה ושיבוצם במערכת הלימודים תעשה על פי שיקול דעתה של מנהלי Vital ובאחריותם.

 5. ידוע לי שהאגודה הישראלית להומאופתיה קלאסית הכירה במסלול הלימודים של Vital, ולפיכך על בית ספר לעמוד בדרישות האגודה, לבצע כל שינוי ו/או התאמה שיאפשרו את המשך ההכרה של תכנית הלימודים ע"י האגודה הישראלית.

 6. ידוע לי שתעודת סיום הלימודים תוענק על ידי ביה"ס Vital והעומדים בראשו. תעודה זו תוענק לכל סטודנט אשר ישלים את כל דרישות הלימוד כפי שיפורטו בהמשך ועל פי שיקול דעתם של מנהליו. 

 7. הריני מאשר/ת שאני כשיר מבחינה מוסרית, פיזית ומנטלית לטפל באנשים.

 8. הריני מצהיר/ה שלא ביצעתי בעבר כל הפרת קודים אתיים והתנהגותיים כלפי מטופלים.

 9. הריני מצהיר/ה בזאת שלא הועמדתי לדין, לא הורשעתי בעבירה פלילית ולא נתקיימו לגבי נסיבות משפטיות אחרות לפיהן אינני מסוגל או ראוי לעסוק בטיפול באנשים.

נהלי הרשמה ללימודים:

 1. סטודנט יהיה זכאי לתעודת סיום בתנאי שעמד בכל חובות הלימודים קרי: בחינות, ממ"נים (מטלות מנחה = שיעורי בית), התמחות קלינית, הגשת עבודת גמר, לימודי רפואה מערבית ועמידה בבחינות / או פטור מלימודים אלו.

 2. מנהלי Vital רשאים להחליט באופן בלעדי באם להפסיק לימודיהם של סטודנטים המהווים גורם מפריע במהלך הלימודים או אם הישגיהם בלימודים אינם מצדיקים את המשך לימודיהם. לכל סטודנט תהיה הזכות לשימוע, אם יגיש בקשה בכתב להנהלת בית הספר תוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה על הפסקת לימודיו.

 3. בית הספר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להחליט באם לפתוח/לקיים/להפסיק/לדחות קורס או שיעור מסוים. החלטה זו יכולה להתקבל עקב מיעוט נרשמים או מסיבות אקדמיות ו/או מנהלתיות או מכל סיבה אחר

מסלול הלימודים

הומאופתיה קלאסית:


במסלול הלימודים שלנו ישנם בסה"כ 27 מודולים הפרוסים על פני שלוש שנות לימוד. בכל שנה ילמדו הסטודנטים 9 מודולים. כל מודול ימשך 20 שעות אקדמיות. בהיקף שנתי ילמדו הסטודנטים 180 שעות אקדמיות של הומאופתיה קלאסית בעברית הכוללים: מטריה מדיקה, לימוד ותרגול Repertory, פילוסופיה ואורגנון, היכרות עם תוכנת מחשב הומאופתית, גישה למאגר ידע הומאופתי בעברית. בנוסף יתקיימו מפגשים חיים בהם יוצגו מקרים חיים, יבוצע תרגול של לקיחות מקרים ותתקיים עבודת התפתחות האישית של המטפל.
* בנוסף לשעות האלו על הסטודנטים ללמוד ולתרגל בבית, להכין ולשלוח שיעורי בית ולקבל תמיכה שוטפת מהמנטור בכל הנושאים והעניינים שאינם מובנים להם.
שכר הלימוד (כל שנת לימוד הנה 9 מודולים):
המחיר לכל שנת לימוד (9 מודולים) הנו: 17,500 ₪.

רפואה מערבית:


התכנית ללימודי רפואה מערבית היא מהמקיפות והמעמיקות ביותר בישראל. הקורסים מועברים על ידי רופאים. סך השעות עומד בכל הסטנדרטיים הנדרשים ע"י האיגוד המקצועי. המסלול בנוי מחטיבות לימוד, אשר נסמכות זו על זו, ומספקות מידע על התחומים השונים ברפואה המערבית. תוכן הקורסים מותאם לצרכי המטפל ברפואה המשלימה והוא מבוסס על ניסיון של למעלה מ 20 שנות הוראה. לתכנים המועברים במסלול הלימודים קשר ישיר למקרים שנפגוש בעתיד בקליניקה, הדגש הוא על הידע המעשי הרלוונטי למטפל ברפואה המשלימה.

רשימת הקורסים

ברפואה מערבית 

היקף השעות

האקדמיות

מחיר ב ש"ח

כימיה וביוכימיה

30

900

אנטומיה ופיזיולוגיה בסיסי

60

1800

פתולוגיה

60

1800

פרמקולוגיה

25

850

פסיכיאטריה

25

850

בדיקות מעבדה

20

800

אנטומיה ופיזיולוגיה מתקדם: מאמץ, חושים, הריון ולידה, התפתחות הילד ובדיקות הדמיה

30

900

סה"כ לנרשמים לכל המסלול (משקף 25% הנחה!)

250

במקום 7900 ₪
6000 ₪(!)

שכר הלימוד:
המחיר לכל מסלול הרפואה המערבית הנו: 6000 ₪.

אפשרויות התשלום

אופן התשלום הרצוי:
תשלום בכרטיס אשראי, אנו נתקשר אליך לקבל את הפרטים

אלו פרטי חשבון הבנק:

ויטאל ביה"ס וקליניקה להומאופתיה
בנק מזרחי טפחות מס' 20
סניף פארק המדע רחובות מס' 532
מספר חשבון: 122057
מספר הזה"ב של החשבון: IL65-0205-3200-0000-0122-057
קוד Swift(סוויפט): MIZBILITXXX

את ההמחאות יש לרשום לפקודת: ויטאל. למשלמים בתשלומים: עד 10 צ'קים. יש לרשום את כל הצ'קים לתאריך 10 לכל חודש.

תקנות שכר הלימוד ומדיניות ביטול הלימודים

מצד בית הספר:
 1. שכר הלימוד מכסה את עלות הלימודים השנתית, בין אם התשלום מתבצע מראש במלואו או בתשלומים.

 2. לא יינתן כל החזר בגין אי צפייה בשיעורים או אי-השתתפות בשיעורים.

 3. פיגור בתשלום או היעדר תשלום יועבר לטיפול משפטי.

 4. יש לשלם את שכר הלימוד השנתי במלואו עד תום כל שנת לימודים.

מצד הסטודנט/ית:
 1. הפסקת לימודים ופרישה מן התוכנית - אך ורק באמצעות הגשת בקשה בכתב.

 2. הפסקת לימודים תיכנס לתוקף אך ורק לאחר קבלת הודעה על כך מצד מנהלי בית הספר.

 3. . מדיניות החזר שכר לימוד:
  א. החזר מלא של שכר הלימוד יינתן רק במצב שבו התקבלה הודעה על ביטול הלימודים לפני תחילת הלימודים בפועל ולא יאוחר מ – 30 ימים ממועד העברת התשלום הראשון, בניכוי 500 ₪ דמי רישום.
  ב. החזר של 50% משכר הלימוד השנתי, יינתן לסטודנטים הנמצאים במהלך שלושת המודולים הראשונים של השנה.
  ג. לא יינתן כל החזר כספי בגין הפסקת לימודים בשלב בו הסטודנטים נמצאים במודול הרביעי של אותה שנה ואילך, ללא כל קשר לאופן התשלום בפועל.

בית ספר ויטאל להומאופתיה

א. רשאי להודיע על דחיה בפתיחת מודול לימודי והדבר לא ייחשב כסיבה להחזר כספי.
ב. במידה ושנת הלימוד מתבטלת יינתן החזר כספי לחלק היחסי.
ג. בית הספר להומאופתיה אינו אחראי להוצאות כלשהן אשר יגרמו לסטודנט כתוצאה מהרשמתו, לימודיו, דחיית הלימודים או ביטולם. לבית הספר להומאופתיה שמורה הזכות לדחות שיעורים או לבטלם.

תקופת הלימודים

מסלול הלימודים מתוכנן ל 3 שנים, כאשר בכל שנה 9 מודולים (סה"כ 27 מודולים לכל המסלול).
הסטודנטים יוכלו לצפות בכל המודולים מספר פעמים לא מוגבל.
שנת לימוד אחת (9 מודולים) תקפה ל 24 חודשים.
28/05/2022